110KV

Pluhování kabelových systému 110kV.

Vítr

Nabízíme kompletní kabelové řešení Ericsson pro větrné parky, včetně bezvýkopové pokládky kabelů.

AXAL-TT PRO

Třížilový VN kabel AXAL-TT PRO, ideální volba pro pluhování.

TECHNOLOGIE

Technologie pluhování

Pluhování je moderní bezvýkopová metoda pokládky kabelových a potrubních systémů, kterou lze výrazně zrychlit průběh stavby, snížit finanční náklady a omezit její dopady na okolní prostředí. Pluhování je vhodné pro všechny projekty ve volném, ale i náročném terénu. Naší technologii lze využít i v prostředí s náročným prostředím kde ostatní metody nejsou dostatečné - zemina až do třídy 5, nebo bažiny.

Technolgie

Pluh umožňuje ukládat kabel do hloubky 2,25 m. Podle podmínek může ukládat kabel rychlostí až 30 m za minutu. Při pluhování je maximální šířka záboru pouze 3-4 m. Pluhování může být prováděno min. 1m od různých překážek (strom, svodidla atp.). Pro pluhování v náročném terénu je pluh a zaváděcí zařízení vůči sobě pohyblivé.

Zaváděcí zařízení je možné nezávisle na podvozku natáčet ve všech osách.

Během pokládky je pluh přitahován tahačem FEF 70 na ocelovém laně o délce 200m. Během tohoto pohybu je ukládaný prvek odvíjen z bubnu umístěného na logistické jednotce. Tahač je při přitahování pluhu zapřen zemní radlicí.

Po dotažení pluhu k tahači, zvedne tahač radlici a popojede o další úsek, přitom odvíjí tažné lano a proces se opakuje. V případě nutnosti kdy se pluh vyhýbá překážce (strom, dopravní značení), lze lano odpojit a přetáhnout kolem překážky manuálně. Pro přesné zaměření položeného prvku je pluh vybaven zařízením GPS, které je dále kalibrováno pro výslednou přesnost pokládky na ±2 cm. Po průjezdu soupravy je na terénu patrná rýha. Po přejetí válcem je terén prakticky původní.

Zařízení

Pluh FSP22

Pluh FSP22 je vybaven centrální řídící jednotkou, která zaznamenává přesnou polohu a tažnou sílu působící na ukládaný prvek. Pluh je ovládán dálkovým ovládáním, které umožňuje pohybovat každým nezávisle zavěšeným kolem a překonávat členitý terén, příkré svahy a jiné nerovnosti. Pluh je samostatně pohyblivý, ovšem pro instalaci je nutné aby byl tažen tahačem FEF70.

Tahač FEF 70

Tahač je používám k pohonu pluhu během instalace. Pluh je přitahován navijákem o tahu 200t s ocelovým lanem délky 200m a průměru 42mm. Tahač je možné doplnit rozšiřujícími koly pro zabránění propadání na měkkém podloží a je také využívám k transportu pluhu na podvalníku.

Logistická jednotka

Podle typu terénu a druhu ukládaného prvku je vybrána vhodná logistická jednotka. Pro běžnou instalaci VN kabelu AXAL-TT PRO je používán lehký nákladní vůz IVECO s jeřábovou rukou a zařízením na odvíjení z kabelového bubnu až do průměru bubnu 2,8m.
Pro složitější terén, instalaci kabelu VVN, nebo instalaci jednožilových VN kabelů je potřeba použít speciální traktor s přívěsem zařízeným na odvíjení kabelových bubnů o větším průměru než 2,8m.

Speciální zařízení

V místech kde není podklad dostatečně únosný, například bažiny, lze pluh osadit “lyžemi”, tyto podložky pod kola zabraňují propadání pluhu a poškozovaní pozemku. V takovémto případě je často nutné využít pro tažení pluhu rolbu na pásovém podvozku FWF92 s výkoným agregátem 572hp.

Zavřít

Pluhování kabelů VN a VVN

Pluhování kabelových sítí se řídí normou PNE 34 1050. IFK a Enslo CZ splňují všechny podmínky této normy, především přesnou kontrolu tažných sil působících na kabel a polohu ukládaného kabelu s přesností ±2 cm.
Kabel je ukládán do požadované hloubky a 20 cm nad kabelem je pokládána výstražná folie. Při instalaci kabelu jsou dodrženy veškeré parametry pro instalaci kabelu - minimální poloměr ohybu, maximální tažná síla.

Technologie pluhování je především vhodná pro VN kabely typu AXAL-TT PRO. AXAL-TT PRO je kabel s kompaktním třížilovým  designem a robustním PRO pláštěm. Díky třížilové konstrukci je nutné za pluhem během instalace přepravovat pouze jeden kabelový buben a tím usnadnit logistiku, zrychlit instalaci a zvýšit prostupnost terénem.

Kabely VVN 72-240kV lze instalovat pluhováním při využítí speciální logistické jednotky a přísné kontroly minimálních ohybů kabelu a maximální tažné síly působící na kabel. Pluhováním kabelů VVN dochází k výrazné úspoře nákladů, jelikož není dle normy PNE 34 1050 nutné používat betonových žlabů.

Parametry pluhování kabelů:
• pokládka až 50 m za minutu
• pokládka více systémů v jednom kroku
• dodržení všech podmínek dle PNE 34 1050
• uložení vč. standardní výstražné pásky
• max. hloubka uložení 2,25 m
• dokumentace skutečné polohy uložení kabelu
• finanční úspora v porovnání s výkopem a pískováním

Zavřít

Pluhování PE potrubí

Pluhování trubek PE se zásadně neliší od pluhování kabelů. Potrubí je potřeba svařit v celé trase a u startovací jámy zajistit manipulační přesah 20 m. Potrubí se zavede obloukem do pluhu a začne se instalovat pluhováním.
Díky přesnému zaměření pokládaného potrubí je možné dodržet minimální gravitační spád 3 ‰.

Pouze naší technologií lze pokládat potrubí v garantovaném spádu 3‰ a tudíž dodržet přesnou polohu vzdušníků, kalníků a ostatních prvků vyžadujících přesné výškové uložení. Stejně jako při pokládce kabelů je po instalaci potrubí předáno elektronické zaměření, které může nahradit skutečné zaměření provedené geodetem.

Pluhováním lze ukládat potrubí až do profilu DN 500 a lze ukládat více prvků najednou. Samozřejmě lze k ukládanému potrubí přiložit detekční drát a výstražnou pásku.

Parametry pluhování PE potrubí:
• pokládka až 50 m za minutu
• pokládka více systémů v jednom kroku
• dodržení min gravitačního spádu 3‰
• uložení vč. standardní výstražné pásky
• max. hloubka uložení 2,25 m
• dokumentace skutečné polohy potrubí
• finanční úspora v porovnání s výkopem a pískováním

Zavřít

EKOLOGIE

Ekologie

Ekologie

Využití těžké mechanizace nemusí znamenat konflikt s ekologickým posouzením výstavby kabelové trasy. Samotný průjezd tahače, pluhu a logistické jednotky zanechává na zemědělském půdním fondu stopy srovnatelné s těžší technikou využívanou v současnosti v zemědělství. Je zcela vyloučeno tzv. obrácení zeminy a samotná rýha založeného kabelu je po několika týdnech v terénu neznatelná.Zvolením technologie pluhování již při přípravě stavby získává investor dobrou pozici pro projednání trasy především při přechodu zemědělsky a lesnicky využívaných ploch.

Ekologie vyhody

Ekologie parametry

Pluhování je velice šetrná metoda instalace podzemních sítí. Proto přináší řadu výhod při srovnání s klasickým výkopem:

  • Menší spotřeba nafty. Na vykopání a zahrabání 1km výkopu je potřeba přibližně 300l nafty. Při pluhování se dle typu terénu spotřeba 40-60l nafty.
  • V naší technice využíváme pouze přírodně odbouratelné oleje. Proto můžeme pluhovat i přes vodní toky.
  • Při pluhování nedochází k obracení zeminy a není potřeba skrývka úrodné půdy.
  • Pracovní pruh má šířku pouze 4m, při klasickém výkopu je to až 8m.

Cena

Cena

Cenová nabídka

Pro každý projekt je potřeba připravit zvláštní cenovou nabídku. Cenu ovlivňuje mnoho faktorů, především celková délka instalovaného kabelu nebo potrubí, vzdálenost pro přepravu techniky, obtížnost terénu a následné vybrání vhodné techniky. Cenovou nabídku připravíme v co nejkratším termínu po seznámení se základními fakty projektu. Nabídka bude obsahovat cenu za běžný metr pluhování, kabel AXAL-TT PRO, nebo kabelový systém VVN včetně nacenění kabelového příslušenství. Napište na emailovou adresu: jprochazka@enslo.cz pro vypracování cenové nabídky.

vykop 110kV

Cenové porovnání s výkopem

Při volbě způsobu ukládání kabelů je logické provést ekonomické porovnání techologií pokládky dostupných dle PNE 341050. To je v procesu rozhodování možné pouze na podkladě rozpočtových nákladů připravované stavby. Naše zkušenost ukazuje ve fázi přípravy úspory až do výše 30% nákladů oproti klasické pokládce výkopovou metodou. U pokládání kabelů VVN je toto porovnání ještě výraznější ve prospěch technologie pluhování. V obecné rovině lze kalkulovat s vyšší úsporou ve vztahu k délce trasy. Delší  trasa kabelového vedení přináší výraznější úsporu nákladů a času realizované stavby.

REFERENCE

Kabely reference

Pluhování je v zahraniční již zavedená metoda instalace kabelových sítí od kabelů NN až po systémy 245kV. V celé Skandinávii je každoročně instalováno více jak 300km VN kabelu AXAL-TT PRO pluhováním.
Níže jsou uvedeny realizované projekty na území České republiky.

Pilotní projekty E.ON ČR

V roce 2012 byl realizován první pilotní projekt pro E.ON ČR v okolí obce Sokolnice na jižním okraji Brna. Trasa o délce 4km byla metodou pluhováním instalována za tři dny. Pro pluhování byl využit kabel AXAL-TT PRO 3×240/35 22kV.

V říjnu 2013 byl dokončen druhý projekt pluhování pro E.ON ČR. Na tomto projektu v okolí Soběšic bylo ověřeno, že lze metodu pluhování využít i v náročném terénu a v blízkém souběhu s vysokotlakým plynovodem. Celkové délka 3,5km. Použit kabel AXAL-TT PRO 3×240/35 22kV.

Větrné parky

Pluhováním byly realizované VN přípojky dvou větrných parků v České republice. Větrný park Frýdlant: dodávka 30km kabelu AXAL-TT PRO. Větrný park Červený kopec: pluhováním instalováno 23km VN kabelu.

Solární elektrárny

Šakvice – první instalace kabelu AXAL-TT PRO pluhováním v České republice. Celková délka projektu 2km. Instalovány dvě linky paralelně.

Raková – pluhováním instalován kabel AXAL-TT PRO v délce 3km.

Zavřít

PE potrubí reference

Pluhováním jsem realizovali pokládku PE potrubí s elektronickou dokumentací polohy a v garantovaném spádu 3‰ v

Lomnice – pokládka PE potrubí a kabelu NN. PE potrubí DN 160mm bylo instalováno v gravitačním spádu a poloha elektronicky dokumentována. Celková délka 6km.

Uničov – projekt realizován pro firmu Hochtief CZ. Pluhováním instalováno PE potrubí profilu DN 225mm v gravitačním spádu 3‰. Celková délka 6km.

Zavřít

Zahraniční reference

Pluhování je metoda instalace podzemních sítí běžně používaná po celém světě. V Evropě je to zejména v Německu, Rakousku, Skandinávii a v Pobaltí. Pluhování, i když v mírně odlišném provedení se používá i v Severní Americe a Austrálii. Níže jsou uvedené celkové délky námi realizované v Německu a Rakousku od roku 1988:
kabely VN - 4500km
kabely VVN - 200km
PE potrubí - 4000km

KONTAKT

enslo ČR

ENSLO CZ s.r.o.
V listnáčích 4
103 00 Praha 10
Česká Republika

enslo SK

ENSLO s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava I
Slovenská Republika
Miroslav Procházka
Obchodní ředitel
Martin Šmíd
Příprava a realizace projektů
Jiří Procházka
Cenové nabídky